Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Wydawnictwa JEDEN SWIAT/01 Media sp. z o.o.

Sklep internetowy:http://www.jedenswiat.pl jest prowadzony przez 01 MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-829, ul. Giewont 49, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103641. NIP: 521-31-77-050, kapitał zakładowy w całości wpłacony:165 000,00 PLN

Przedmiotem działania Sklepu internetowego jest sprzedaż książek w wersji papierowej za pośrednictwem internetu.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.jedenswiat.pl, składania i realizacji zamówień, sposobów płatności za zamówione książki, zasad ich dostarczania za pośrednictwem Poczty Polskiej, zasad dotyczących postępowania reklamacyjnego, i sposobów postępowania w razie odstąpienia przez Klienta sklepu od umowy.

2. Klientem sklepu jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

3. Klient Sklepu ma uprawnienia do przeglądania oferty Sklepu, wysyłania dodatkowych zapytań dotyczących oferty książkowej Sklepu oraz do składania zamówień na książki na adres 
info@jedenswiat.pl bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

4. Klient ma uprawnienia do korzystania z dostepnych usług Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, bez naruszania jego Regulaminu.

5. Korzystanie z dostępnych usług Sklepu jest możliwe za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (komputery, laptopy, tablety, telefonia mobilna) posiadających dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej i/lub odpowiedniej do używanego urządzenia aplikacji.


II. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Produktami oferowanymi przez Sklep są książki w wersji papierowej.

2. Ceny książek widoczne na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej i zawierają 5% podatek VAT i są obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta Sklepu. Podana przy książce cena nie zawiera kosztów jej przesyłki, które uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

3. Cena książki wskazana na stronie internetowej Sklepu dotyczy wyłącznie zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie realizuje zamówień poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość obniżania cen książek w okresie terminowych promocji i wyprzedaży. Informacje o promocjach i wyprzedażach są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.

5. Obniżone ceny promocyjne lub wyprzedażowe książek nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.


III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na książek znajdujących się w ofercie Sklepu bez ograniczeń przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
- w zakładce Katalog zaznaczyć wybrany tytuł książki, następnie na stronie z opisem książki nacisnąć przycisk "DO KOSZYKA",
- po dodaniu pozycji do Koszyka należy nacisnąć przycisk "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" pod listą zawartości Koszyka. Za pośrednictwem przycisków Popraw lub Usuń Klient ma jeszcze możliwość modyfikowania zawartości koszyka: dodawania lub usuwania książek.
- po zakceptowaniu zawartości Koszyka należy wypełnić formularz z danymi odbiorcy.

3. Przesłanie przez Klienta zamówienia wybranych książek z formularzem danych stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.

4. W przypadku niedostępności książek zamówionych przez Klienta, z powodu wyczerpania nakładu, braku w magazynie lub niemożliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, który poda w formularzu zamówienia.

5. W przypadku, gdy tylko część zamówionych książek jest niedostępna, Klient może dokonać wyboru i anulować zamówienie w całości lub tylko w tej części, w której nie może ono być zrealizowane.

6. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w formularzu dołączonym do zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia z informacją o planowanym terminie dostawy.

7. Wysyłka jest realizowana jest przez Sklep w ciągu dwóch, najpóźniej trzech dni roboczych po złożeniu zamówienia.


IV. SPOSÓB ZAPŁATY

1. Przy wyborze płatności za pobraniem Klient może dokonać zapłaty przy odbiorze książek w oddziale Poczty Polskiej lub u listonosza. Do przesyłki z książek Sklep dołączy fakturę VAT w formie papierowej.

2. Klient może dokonać zapłaty przelewem elektronicznym na wskazane na fakturze zakupu konto bankowe Sklepu. Sklep dostarczy wówczas wraz z potwierdzeniem zamówienia fakturę VAT w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Klienta. Do przesyłki będzie dołączona również faktura VAT w wersji papierowej.


V. SPOSÓB DOSTAWY

1. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką priorytetową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przy płatnościach elektronicznych koszt wysyłki ponosi Sklep.

3. Wszelkie informacje i ewentualne roszczenia związane z uszkodzeniem przesyłki można kierować na adres internetowy Sklepu 
info@jedenswiat.pl lub adres przewoźnika/dostawcy - Poczty Polskiej.


VI. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

2. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) w przypadku stwierdzenia przez Klienta, iż zakupiony Produkt ma wady fizyczne lub prawne, jest on uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia otrzymania Produktu.

3. Jeśli Produkt ma wady, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wystąpić o obniżenie ceny, chyba że Sklep nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji wymieni Produkt na wolny od wad.

4. Jeśli książka ma wady, Klient powinien ją odesłać wraz z pismem reklamacyjnym na adres:
Wydawnictwo JEDEN SWIAT/O1Media sp. z o.o.
ul. Giewont 49, 02-829 Warszawa

Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać:
- dowód zakupu (potwierdzenie przelewu bankowego, lub potwierdzenie opłaty za pobraniem),
- opis stwierdzonej wady,
- oświadczenie o oczekiwanym sposobie usunięcia wady - wymiana książki na wolną od wad, lub odstąpienie od Umowy

5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i zawiadomi go o stanowisku zajętym w tej sprawie.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu stosownego oświadczenia.

2. Produkty zwracane przez Klienta powinny znajdować się w stanie niezmienionym, nie wykazujące śladów użytkowania. Koszty zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy obciążają Klienta.

3. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy na adres:
Wydawnictwo JEDEN SWIAT/01Media sp. z o.o,
ul. Giewont 49, 02-829 Warszawa

4. Sklep dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, lub w inny sposób wskazany przez Klienta.


VIII. DANE OSOBOWE

1. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep.

2. Administratorem danych osobowych jest 01Media Sp. z o.o.

3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz dodania, usunięcia. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu dostarczania informacji handlowych o nowościach książkowych i akcjach promocyjnych drogą elektroniczną.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2020 roku.

2. Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia tych zmian na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie, są realizowane w oparciu o dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

Produkt dodany do listy życzeń